Privacy verklaring

Het Vlinderhuis gevestigd aan Otello 49, 8265 TD te Kampen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

P.A. Meijer is de functionaris gegevensbescherming van Het Vlinderhuis en bereikbaar via de gegevens op de contactpagina.

In deze privacyverklaring vindt u de gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens verwerkt worden, wat uw rechten zijn, wat Het Vlinderhuis doet om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u de website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van Het Vlinderhuis.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

 

Persoonsgegevens die Het Vlinderhuis verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Het Vlinderhuis verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- BSN nummer

- Geboorte datum

- Levensverhaal

- Persoonsbeeld

- Medische gegevens

- Kindvolgsysteem

 

Hoe gaat Het Vlinderhuis om met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wanneer u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op met Het Vlinderhuis via de contactpagina, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang, kindercoaching en de BSO opvang;
  • data die nodig is bij controle van Het Vlinderhuis (GGD controle m.b.t. kind-bezetting);
  • afhandeling van betaling(en);
  • contact via de telefoon of per e-mail;
  • informeren over wijzigingen van diensten en
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het Vlinderhuis verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaart?

Het Vlinderhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding (7 jaar voor de belastingdienst) of controle in het kader wet kinderopvang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden?

Het Vlinderhuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Vlinderhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Het Vlinderhuis. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Het Vlinderhuis reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Het beveiligen van de persoonsgegevens.

Het Vlinderhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computer waar de persoonlijke gegevens opstaan, is beveiligt met meerdere wachtwoorden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

Maak jouw eigen website met JouwWeb